CH: 0786077530 KS: 044127576 info@eliottrans.ch
Sélectionner une page

CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT

RREGULLORJA E PËRGJITHSHME E TRANSPORTIT

ELIOT TRANS – VESEL ILAZI

Shqip

Fusha e veprimit

 1. Këto terma dhe Rregullorja e Përgjithshme e Transportit (në tekstin e mëtejmë “RPT”) rregullojnë marrëdhënien midis klientit (në tekstin e mëtejmë “klienti”) dhe Eliot Trans (në tekstin e mëtejmë “ET”) dhe janë të vlefshme për marrjen e përgjegjësisë. transportimin, ndarjen, zhdoganimin, shpërndarjen dhe grumbullimin e pakove(materialeve) si dhe të gjitha shërbimeve të ndërlidhura.
 1. Palët e kontratës janë klienti (dërguesi ose marrësi) dhe ET (Eliot Trans). ET (Eliot Trans), vetë i kryen shërbimet, ose angazhon një palë të tretë që mund të ofrojë shërbime në vend të saj(ET). Kontrata lidhet midis klientit dhe ET që nga pranimi i një apo më shumë pakove nga ET, ose nga një palë e tretë e mandatuar nga ET.
 1. Klienti pranon se  RPT është e vlefshme për të gjitha shërbimet e ardhshme pa qenë nevoja që RPT të përsëritet shprehimisht.
 1. Porosia (urdhëresa) e transportit bazohet ekskluzivisht në kontratën e lidhur nga klienti dhe ET. Rregullat e Konventës mbi Transportin Ndërkombëtar (Konventa e Varshavës) së rrugës (CMR), rregullojnë kontratën e transportit.

 Materiali i pranuar

 1. Për qëllime të transportit, ET pranon të gjitha mallrat, përveç sa vijon:
 2. Mallrat e rrezikshme;
 3. Mallrat e prishura, ushqimi ose çdo lloj mallrash që kërkojnë kontroll të temperaturës ose mirëmbajtje / trajtim të veçantë;
 4. Gjëra të vlefshme, para, letrave me vlerë, gurë të çmuar, dokumente zyrtare, diamante të çmuara;
 5. Produktete të kafshëve, kafshë, mbetjet njerëzore, produktet farmaceutike dhe bimore;
 6. Materiale pornografike, droga;
 7. Antikitete, objekte të rralla;
 8. Xhevahire(stoli) të kostumeve;
 9. Armë, armët e zjarrit, pjesët rezervë dhe këmbyese për armët dhe municionin;
 10. Çdo artikull, transportimi i të cilit është i ndaluar nga ndonjë ligj, rregullore ose ligj tjetër i ndonjë shteti federal, shtetëror ose lokal, ose nga i cili bëhet dërgesa;
 1. Pakot për të cilat klienti ka një detyrim (borgj) në porte detare, çmimin ose palët e kundërta (përjashtimet për këtë, kërkojnë një marrëveshje me shkrim);
 2. Mallrat e lidhura dhe nën ATA Carnet (nëse nuk është rënë dakord për ndonjë marrëveshje tjetër);
 3. Dërgesat që marrësit e përcaktojnë një zyrë postare, një kuti postare ose një adresë.

Inspektimi(kontrollimi)

 1. ET ka të drejtën, por jo detyrimin, të hapë dhe të inspektojë një dërgesë pa njoftim paraprak për dërguesin ose marrësin.

Detyrimi i klientit

 1. Paketimi i materialit

Të gjitha mallrat duhet të paketohen në mënyrë të duhur për transportin ndërkombëtar. Klienti(dërguesi) do të mbajë përgjegjësinë për dëmet që rezultojnë nga paketimi i pamjaftueshëm dhe pasaktësia e markave, ose numri i pakove kur tërheqen nga ET.

Pakoja duhet të paketohen sipas kërkesave të ET. Paketimi i jashtëm dhe i brendshëm duhet të zgjidhet për t’i bërë ballë trajtimit të klasifikimit ose transportit mekanik. Paketimi duhet të jetë në gjendje të përballojë një rënie prej 80 cm të lartë pa dëmtuar mallrat brenda pakos.

 1. Dokumentet e transportit

Para dorëzimit, për të vazhduar me zhdoganimin ose formalitetet e tjera, klienti do t’i bashkëngjisë të gjitha dokumentet e nevojshme për dërgimin, ose do t’i bëjë ato të disponueshme për ET. Klienti (dërguesi) duhet të sigurojë të gjitha informatat dhe dokumentet e kërkuara në kohën e marrjes së dërgesës. Klienti do të përballojë shpenzimet që rrjedhin nga lëshimet ose gabimet në dokumentet e mëposhtme;

 2.1 Informacion rreth dërgesës me ET ;

 2.2 Faturë komerciale në përputhje me kërkesat doganore;

 2.3 Dokumentet e eksportit.

Nëse mungon si më sipër 2.1, 2.2 dhe 2.3, klienti duhet të ofrojë të gjitha dokumentet në mënyrë që të lejojë ET të vazhdojë me transportin, nëse është nevoja ET është i autorizuar të kthejë dërgesën tek dërguesi me shpenzimet e klientit. 

3.Vlera, pesha, madhësia e artikujve për dërgesë

Vlera maksimale e pranuar për një dërgesë është 50’000 CHF. Dërgesa që tejkalonkëtë shumë duhet të raportohet paraprakisht përmes postës elektronike apo përmes telefonit të ET, që të njoftojmë zyrat e sigurimeve.

4.Garancioni i klientit

Klienti merr përgjegjësi mbi origjinën e mallrave të përfshira në paketim(paketimet). Klienti obligohet që:

 • Të sigurojë informacion të plotë dhe të saktë;
 • Të përgatis dërgesën në një vend të sigurt nga stafi i dërguesit;
 • Të kërkoj personnel(staf) të besueshëm për të përgatitur dërgesën;
 • Mbroni dërgesën kundër ndërhyrjeve të personave të paautorizuara gjatë përgatitjes së saj për ruajtje dhe transportim në ET;
 • Paketoni dërgesën tuaj për të garantuar siguri gjatë transportit dhe trajtimit(përdorimit dhe ngarkim-shkarkimin nga stafi i ET) nën kushte normale;
 • Respektoni të gjithë legjislacionin dhe rregulloret e aplikueshme për procedurat doganore, importin, eksportin dhe të tjerat.
 1. Dorëzimi i dërgesave
  • Fletëdërgesë elektronike

  ET shpërndanë pakot deri tek këndi i trotuarit të hyrjes së ndërtesës suaj. ET në asnjë rast nuk obligohet që gjatë dorëzim-pranimit të materialit të hipë apo t’i zbresë pakot në kate të ndërtesës, apartamentit dhe shtëpisë suaj.
  Dërgesat i dorëzohen klientit kundër nënshkrimit të një vërtetimi pranimi me anë të mjeteve elektronike ose mesazhi në formë teksti (SMS). Nëse marrësi nuk është i pranishëm, materiali do t’i dorëzohet një personi që është i pranishëm në ambientet e marrësit (pranuesit), të cilit i është dërguar materiali, i cili, sipas ET, supozohet të jetë i autorizuar për të pranuar materialin. Klienti pranon për këtë qëllim që emri i shtypur nga pranuesi i shoqëruar nga nënshkrimi digjital ose personi i lartpërmendur i autorizuar për të pranuar dërgesën, përbën provë të mjaftueshme për dërgimin e dërgesës.

 • Përpjekje shtesë për shpërndarjen e materialit

Në rast se një dërgesë nuk mund të dorëzohet në përpjekjen e parë, marrësi duhet të informohet me telefon dhe do të fiksohet një datë e re e dorëzimit në marrëveshje me këtë të fundit brenda 10 ditëve gjatë së cilës dërgesa do të mbahet në depot e ET. Nëse përpjekja e dytë rezulton të jetë një dështim, dërguesi do të japë udhëzime shtesë ET pa vonesë. Informacion shtesë mund të jetë:

– Dorëzimi tek një palë e tretë;

– Braktisja e dërgesës;

– Ruajeni dërgesën për një periudhë shtesë.

Të gjitha shpenzimet e rezultuara, veqanarisht të një tarife të re doganore, do t’i ngarkohet (faturohet) klientit. Nëse klienti nuk jep udhëzime me shkrim brenda  afatit dhjetë ditësh pune nga njoftimi për pasazh(tek klienti), dërgesa do të ruhet nga ET. ET mund të rezervojë të drejtën për të aplikuar tarifat e magazinimit të materialit për klientin.

 • Kohëzgjatja e shpërndarjes së dërgesës

Kohëzgjatja e dërgesës fillon në kohën e marrjes së dërgesës nga dërguesi dhe mbaron me dorëzimin tek marrësi, me kusht që:

– Dërgesa është regjistruar në kohën e duhur;

– Të gjitha dokumentet janë plotësuar;

Kohëzgjatja e shpërndarjes së dërgesës përjashton të dielet dhe festat publike nga vendi i destinacionit.

 • Rrethanat e pavarura nga vullneti i ET

ET nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm që lind nga rrethanat përtej kontrollit tonë si:

 • Fatkeqësitë natyrore
 • Ngjarjet e dhunshme (lufta, rrëzimi i aeroplanit, embargoja etj.)
 • Trazirat apo kryengritjet
 • Çdo dështim ose karakteristikë e brendshme e dërgesës
 • Kushtet e pagesës dhe normat

Tarifa e përgjithshme përjashtuar tatimin është e zbatueshme për çdo dërgesë. Klienti do të paguajë ose rimbursojë ET të gjitha shpenzimet e dërgesës, magazinimit, detyrimet dhe taksat për shërbimin e ofruar. Nëse dërgesa mbetet e papranueshme siç përcaktohet në artikullin 2 dhe 4, ET mund të kërkojë dëmshpërblim, gjoba dhe shpenzime shtesë për mbështetje të ET.

 1. Pagesa para se të dorëzohet dërgesa

Materiali shkarkohet pasi të kemi inkasuar shumën e kontraktuar, eventualisht edhe shpenzimet ose taksat doganore.

 1. Marrësi (pranuesi i materialit) paguan
  • Shërbim

   ET ofron këtë shërbim. Dërguesit që përdorin shërbimin “Pagesat jashtë vendit” lejojnë marrësin të paguajë shpenzimet e transportit dhe të gjitha detyrimet, tatimet dhe pagesat përkatëse. Në rast se marrësi nuk është në gjendje të paguajë shumën e duhur brenda 10 ditëve (nga ardhja e mallrave në vendin e destinacionit), është dërguesi i cili duhet të paguajë shumën e plotë.

 • Përgjegjësia e dërguesit të materialit

Dërguesi merr përgjegjësinë midis udhëzimeve që i janë dhënë marrësit dhe informacionit të dhënë ET. Dërguesi është përgjegjës për kostot shtesë që vijnë nga transportimi, konfiskimi, pasaktësia ose mungesa e informacionit, refuzimi i pranimit, që për këtë shkak materiali(pako/t) do të ruhet dhe kostoja do t’i faturohet këti të fundit (dërguesit).

 1. Përgjegjësia

Kontrata ndërmjet ET dhe transportuesit është lidhur në bazë të një kufizimi të rreptë të përgjegjësisë së ET ndaj humbjeve të drejtpërdrejta dhe të deklaruara. Të gjitha humbjet që nuk raportohen gjatë dorëzim-pranimit të materialit ET nuk mbanë përgjegjësi.

Përgjegjësia e ET në lidhje me çdo material të transportuar është e kufizuar në vlerën e saj të deklaruar të tregut kur pajisja merret dhe nuk do të tejkalojë në asnjë rast këtë shumë.

Transporti i nënshtrohet rregullave të CMR. Kërkesat për kompenzim janë të kufizuara, nëse klienti i konsideron këto kufizime të pamjaftueshme, nuk bëhet kontrata fare.

 1. Sigurimi i transportit

Pas miratimit dhe pas marrjes së udhëzimeve të shprehura, ET mund të bëjë rregullimet e nevojshme për të mbuluar ngarkesën me një sigurim transporti që nuk kalon 50’000 CHF në emër të transportuesit, duke mbuluar vlerën e tregut të dërgesës në rast humbje ose dëmtim të pronës, me kusht që dërguesi të ketë deklaruar vlerën e dërgesës së tij kur është bërë dorëzim-pranimi.

 1. Afati i fundit për kërkesat për kompenzim
 • Kërkesa për kompenzim

Kërkesat për kompensim në rast humbje ose dëmtime duhet të bëhen me shkrim në ET brenda tridhjetë ditëve nga data kur ET pranon letrën, në të kundërtën ET nuk do të ketë asnjë detyrim.

 • Ankesa/reklamimet

Të gjitha ankesat (reklamimet) lidhur me humbjen ose dëmtimin duhet të dorëzohen me shkrim ose me gojë brenda 48 orëve.

 • Vonesat

ET do të bëjë çmos për të dërguar mallrat tuaja sa më parë që të jetë e mundur, megjithatë këto nuk janë të garantuara dhe nuk janë pjesë e kontratës. Nëse dëmtimet (nëse është material i skadueshëm) ose humbjet (humbë vlerën apo klienti i ET i ka caktuar afate klientit të tij) lidhen me vonesat, ET nuk mbanë përgjegjësi.

 1. Faturat

Faturat lëshohen në emër të paguesit të shpenzimeve të transportit. Personi me një adresë në Zvicër, i cili është dërguesi ose i adresuari, mbetet bashkërisht dhe veçmas përgjegjës për të gjitha shpenzimet që duhet të paguhen.

 1. Dogana

Për të ofruar shërbimet e tij për klientin, ET mund të kryej aktivitetet e mëposhtme:

 • Kompletimi i dokumenteve, modifikimi i kodeve të produktit ose shërbimit, pagesa e taksave, taksat e kërkuara sipas legjislacionit ose rregulloreve në fuqi.
 1. Konfidencialiteti

ET është i autorizuar për të mbledhur, ruajtur dhe stokuar të dhënat relative gjatë kryerjes së gjitha shërbimeve të transportit të ofruara nga klienti. ET angazhohet për;

 • Informacioni i përmendur do të përdoret vetëm për ekzekutimin e shërbimit në fjalë;
 • Mos e zbuloni informacionin tek një palë e tretë;

Neni 13 nuk zbatohet për informacionin për zbulimin e të cilit kërkohet me ligj ose nga autoritetet publike.

 1. Vendi i kryerjes, ligji i aplikueshëm dhe juridiksioni

Vendi i ekzekutimit për të gjithë të arkëtueshmit është në selinë e ET. Dispozitat e CMR respektivisht të Konventës së Varshavës / Konventës së Montrealit janë të vlefshme për transportin ndërkufitar. Ligji zviceran është i zbatueshëm.

Vendi i juridiksionit është Nyon. ET ka të drejtën, por jo detyrimin për të pretenduar në mënyrë gjyqësore pretendimet e tij ndaj klientit në shtëpi ose në zyrën qendrore të këtij të fundit.

©Copyright 2018 Eliot Trans

Français

 1. Champ d’application
  1. Les présentes conditions générales (ci-après « CGT ») règlent le rapport entre les/le client (ci-après « le client ») et Eliot Trans (ci-après « ET ») et sont valables pour la prise en charge, l’expédition, le tri, le dédouanement, la distribution et le stockage de colis ainsi que toutes prestations liées.
  2. Les parties du contrat sont le client (expéditeur ou destinataire) et ET. ET fournit elle-même les services où peut faire appel à un tiers qui fournira les services à sa place. Le contrat est conclu entre le client et ET dès la prise en charge d’un ou plusieurs colis par ET ou par un tiers mandaté par ET.
  3. Le client reconnaît que les CGT sont valables pour toutes les prestations futures sans que les CGT doivent être répétées expressément.
  4. La commande de transport repose exclusivement sur le contrat conclu par le client et ET. Les règles de la convention relative au transport international (convention de Varsovie) par route (CMR) régissent le contrat de transport.
 1. Marchandise acceptée
  1. A des fins de transport, ET accepte toutes les marchandises, excepté les suivantes :
  2. Marchandises dangereuses ;
  3. Denrées périssable, alimentaire, ou toute type de marchandise nécessitant un contrôle de la température ou un entretien/manutention particuliers ;
  4. Objets de valeur, espèces, titre, pierre précieuse, documents officiels, diamants bruts ;
  5. Produits animaux, bétail, restes humains, produits pharmaceutiques et produits végétaux ;
  6. Matériel pornographique, drogues ;
  7. Antiquités, objets rares ;
  8. Bijoux fantaisie, montres ;
  9. Armes, armes à feu, pièces détachées d’armes et munitions ;
  10. Tout article dont le transport est interdit par une loi, un règlement ou autre texte législatif de tout gouvernement fédéral, national ou local à destination ou en provenance duquel l’envoi est effectué ;
  11. Les colis pour lesquels il existe une obligation d’encaisser le port, le prix ou la contrepartie (des exceptions à cela nécessitent une convention écrite);
  12. Les marchandises sous douane et sous Carnet ATA (si aucune autre disposition n’a été convenue) ;
  13. Les envois donnant pour destinataire un bureau de poste, une boîte postale ou une adresse.
 1. Inspection

ET a le droit, mais pas l’obligation, d’ouvrir, et d’inspecter un envoi sans notification préalable à l’expéditeur ou le destinataire.

 1. Obligation du client
  1. Emballage

Toutes les marchandises doivent être emballées de manière correcte pour le transport international. Le client supportera la responsabilité des dommages résultant à un emballage insuffisant ou de l’inexactitude des marques ou du nombre des colis lors de la prise en charge par ET.

Le colis doit être emballé selon les prescriptions de ET. Les emballages externe et interne doivent être choisis de façon à résister aux manipulations de triage ou de transport mécanique. L’emballage doit pouvoir supporter une chute de 80 cm de haut sans dégâts à la marchandise.

2. Documents de transport

Avant la livraison, afin de procéder au dédouanement ou à d’autres formalités, le client joindra tous documents nécessaires à l’envoi ou les mettra à disposition à ET. Le client fournira tous les renseignements et documents demandés au moment de la prise en charge de l’envoi. Le client supportera les frais découlant des omissions ou erreurs figurant dans les documents suivants ;

2.1 Informations sur l’envoi ET ;

2.2 Facture commerciale conformément aux exigences douanières ;

2.3 Documents d’exportation.

Si ce qui précède manque, le client doit fournir l’ensemble des documents afin de permettre à ET de procéder au transport, dans le cas échéant ET est autorisé à retourner l’envoi aux frais du client. 

3. Valeur, poids, taille d’articles par envoi

La valeur maximale acceptée pour un envoi est de 50’000 CHF. Les envoient dépassant cette somme doivent être signalé au préalable à la hotline de ET.

4. Garantie du client

Le client assume la provenance de la marchandise contenu dans le/les colis. Le client s’engage à :

4.1 Fournir les informations exhaustive et exactes ;

4.2 De préparer l’envoi dans un lieu sûr par le personnel de l’expéditeur ;

4.2 Faire appel à un personnel fiable pour préparer l’envoi ;

4.3 Protéger l’envoi contre toute intervention non autorisée pendant sa préparation son entreposage et son transport chez ET ;

4.4 Emballer son envoi pour garantir la sécurité du transport dans les conditions de manutention normales ;

4.5 Respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable en matière de douanes, d’importation, d’exportation et autres.

 1. Livraisons

ET livre les colis jusqu’à votre bordure de trottoir. ET n’a en aucun cas l’obligation de monter les colis lors d’une livraison.

Le même procédé est effectué lors de la récupération de colis chez l’expéditeur.

1. Bon de livraison électronique

Les envois sont remis au client contre signature d’un accusé de réception par voie électronique ou message texte (SMS). En cas d’absence du destinataire, l’envoi sera remis à une personne se trouvant dans les locaux du destinataire, qui selon ET est sensée être autorisée à recevoir l’envoi. Le client reconnaît à cet effet que le nom imprimé par le destinataire accompagné de la signature numérique ou de la personne susmentionnée autorisée à recevoir l’envoi, constitue une preuve suffisante de la livraison de l’envoi.

2. Tentative de livraison supplémentaire

Dans le cas où un envoi ne pourrait pas être livré lors de la première tentative, le destinataire doit en être informé par téléphone et une nouvelle date de livraison sera fixée en accord avec ce-dernier dans un délai de 10 jours pendant lequel l’envoi sera conservé. Si la deuxième tentative s’avérait être un échec, l’expéditeur donnera sans retard des instructions supplémentaire à ET. Les informations supplémentaires peuvent être :

 • Livraison à un tiers ;
 • Abandon de l’envoi ;
 • Entreposer l’envoi pour une période supplémentaire.

Tous les frais y découlant, notamment une nouvelle taxe de dédouanement, seront facturé au client. Si le client ne fournit pas d’instructions écrites dans un délai de dix jours ouvrés à compter de l’avis de passage, l’envoi sera stocké par ET. Et peut se réserver le droit de facturer les frais de stockage au client.

3. Durées d’acheminement

La durée d’acheminement de l’envoi début au moment de la prise en charge auprès de l’expéditeur et se termine lors de la livraison au destinataire, sous réserve que :

L’envoi ait été enregistré dans les délais requis ;

 • Tous les documents aient été remplis ;

Les durées d’acheminement excluent les dimanches et jours fériés du lieu de destination. 

4. Circonstances indépendantes de la volonté de ET

ET ne sera pas tenue pour responsable des pertes ou dommages découlant de circonstances indépendantes de sa volanté comme :

 • Les catastrophes naturelles
 • Les événements de force (guerre, crash aérien, embargo etc.)
 • Les émeutes ou insurrections
 • Toute défaillance ou caractéristique intrinsèque à l’envoi 

5. Modalités de paiement et tarifs

Le tarif général hors taxe est applicable à chaque envoi. Le client paiera ou remboursera à ET tous les frais d’expédition, d’entreposage, droit et taxes pour le service fournis. Si l’envoi demeure inacceptable tel exposé à l’article 2 et 4, ET peut facturer des dommages-intérêts, amendes et frais de supports. 

6. Livraison contre-remboursement

ET ne propose pas ce genre de service.

 1. Destinataire payeur

   

  1. Service

ET propose ce service. Les expéditeurs utilisant le service « Payement à l’étranger » permettent au destinataire de payer les frais de transport et tous les droits, taxes et charges y afférant. Dans le cas ou le destinataire est incapable de payer la somme due dans un délai de 10 jours (à partir de l’arrivée de la marchandise au pays de destination), c’est l’expéditeur qui doit régler la totalité de la somme due.

2. Responsabilité de l’expéditeur

L’expéditeur assume la responsabilité entre les instructions données au destinataire et les informations données à ET. L’expéditeur est responsable des frais supplémentaire découlant du transport, d’une confiscation, d’une inexactitude ou d’un manque d’information, d’un refus d’acceptation, faute de quoi l’envoi sera stocké aux frais de ce dernier.

 1. Responsabilité

Le contrat entre ET et l’expéditeur est conclu sur la base d’une stricte limitation de la responsabilité de ET aux pertes directe et déclarées. Toutes les pertes qui ne sont pas déclaré lors de la prise en charge du matériel sont exclues.

La responsabilité de ET à l’égard de tout envoi transporté est limitée à sa valeur vénale déclarée lors de la prise ne charge du matériel et ne dépassera en aucun cas cette somme.

Le transport est soumis aux conditions de la CMR. Les demandes d’indemnisations sont limitées, si le client considère ces limites comme insuffisantes, le contrat n’a pas lieu.

 1. Assurance de transport

Après approbation et à réception d’instructions expresses, ET pourra prendre les dispositions nécessaires pour couvrir l’envoi par une assurance de transport ne dépassant pas CHF 50’000 pour le compte de l’expéditeur, couvrant la valeur vénale de l’envoi en cas de perte ou dommage matériel, sous réserve que l’expéditeur ai déclaré lors de la prise en charge la valeur de son envoi.

 1. Délai des réclamations et demandes d’indemnisations

1. Demande d’indemnisations

Les demandes d’indemnisation relatives à une perte ou à un dommage doivent être présentées par écrit à ET dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ET a accepté l’envoi, faute de quoi ET n’encourra aucune responsabilité.

2. Réclamations

Toutes les réclamations liées à une perte ou à un dommage doivent être présentées par écrit ou par oral dans un délai de 48 heures.

3. Retards

ET fera de son mieux pour livrer la marchandise dans les meilleurs délais, cependant ces derniers ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat. Si des dommages ou pertes sont liées aux retards ET n’est pas responsable.

 1. Factures

Les factures sont établies au nom du payeur des frais. La personne ayant une adresse en Suisse, qui soit expéditeur ou destinataire, demeure conjointement et solidairement responsable de tous les frais devant être payés.

 1. Douane

Dans le but de fournir ses services au client, ET peut exécuter les activités suivantes :

 • Remplir des documents, modifier des codes de produits ou de services, payer des droits, taxes exigibles en vertu de la législation ou réglementation applicable.
 1. Confidentialités

ET est autorisé à recueillir, sauvegarder et conserver les données relatives à l’exécution de tout service de transport fournies par le client. ET s’engage à ;

 • Les dites informations seront utilisé que pour l’exécution du service concerné ;
 • Ne pas divulguer les informations à un tiers ;

L’Article 13 ne s’appliquera pas aux informations dont la divulgation est requise par la loi ou par le pouvoir public.

 1. Lieu d’exécution, droit applicable et for

Le lieu d’exécution pour toutes les créances est au siège de ET. Les dispositions de la CMR respectivement de la Convention de Varsovie / Convention de Montréal sont valables pour le transport transfrontalier. Le droit suisse est applicable. 


Le for se trouve à Nyon. ET a le droit mais non l’obligation de faire valoir judiciairement ses créances contre le client au domicile, respectivement au siège de ce dernier. 


©Copyright 2018 Eliot Trans

sq